Route Map & Timetable

Route Map

Timetable

  • Kobe / Osaka → Shanghai
  • Shanghai → Kobe / Osaka

2020 / 4

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2632 Osaka 4/7 11:30 4/9 10:30
2634 Kobe 4/14 11:30 4/16 11:00
2636 Osaka 4/21 11:30 4/23 10:00
2638 Kobe 4/28 11:30 4/30 09:30

2020 / 5

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2640 Osaka 5/5 11:30 5/7 11:00
2642 Kobe 5/12 11:30 5/14 14:00
2644 Osaka 5/19 11:30 5/21 11:00
2646 Kobe 5/26 11:30 5/28 11:00

2020 / 6

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2648 Osaka 6/2 11:30 6/4 13:00
2650 Kobe 6/9 11:30 6/11 11:00
2652 Osaka 6/16 11:30 6/18 13:00
2654 Kobe 6/23 11:30 6/25 11:00
2656 Osaka 6/30 11:30 7/2 14:30

2020 / 7

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2658 Kobe 7/7 11:30 7/9 11:30
2660 Osaka 7/14 11:30 7/16 14:30
2662 Kobe 7/21 11:30 7/23 10:00
2664 Osaka 7/28 11:30 7/30 14:30

2020 / 8

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2666 Kobe 8/4 11:30 8/6 11:30
2668 Osaka 8/11 11:30 8/13 9:30
2670 Kobe 8/18 11:30 8/20 10:30
2672 Osaka 8/25 11:30 8/27 14:30

2020 / 9

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2674 Kobe 9/1 11:30 9/3 10:30
2676 Osaka 9/8 11:30 9/10 11:00
2678 Kobe 9/15 11:30 9/17 10:00
2680 Osaka 9/22 11:30 9/24 13:00
2682 Kobe 9/29 11:30 10/1 9:30

2020 / 10

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2684 Osaka 10/6 11:30 10/8 11:00
2686 Kobe 10/13 11:30 10/15 14:30
2688 Osaka 10/20 11:30 10/22 11:30
2690 Kobe 10/27 11:30 10/29 14:30

2020 / 11

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2692 Osaka 11/3 11:30 11/5 11:00
2694 Kobe 11/10 11:30 11/12 14:00
2696 Osaka 11/17 11:30 11/19 11:30
2698 Kobe 11/24 11:30 11/26 14:00

2020 / 12

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2700 Osaka 12/1 11:30 12/3 9:30
2702 Kobe 12/8 11:30 12/10 14:30
2704 Osaka 12/15 11:30 12/17 11:00
2706 Kobe 12/22 11:30 12/24 14:30
2708 Osaka 12/29 11:30 12/31 10:00

2020 / 4

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2631 SHANGHAI 4/4 12:00 4/6 09:00 Osaka
2633 SHANGHAI 4/11 12:00 4/13 09:00 Kobe
2635 SHANGHAI 4/18 12:00 4/20 09:00 Osaka
2637 SHANGHAI 4/25 12:00 4/27 09:00 Kobe

2020 / 5

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2639 SHANGHAI 5/2 12:00 5/4 09:00 Osaka
2641 SHANGHAI 5/9 12:00 5/11 09:00 Kobe
2643 SHANGHAI 5/16 12:00 5/18 09:00 Osaka
2645 SHANGHAI 5/23 12:00 5/25 09:00 Kobe
2647 SHANGHAI 5/30 12:00 6/1 09:00 Osaka

2020 / 6

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2649 SHANGHAI 6/6 12:00 6/8 09:00 Kobe
2651 SHANGHAI 6/13 12:00 6/15 09:00 Osaka
2653 SHANGHAI 6/20 12:00 6/22 09:00 Kobe
2655 SHANGHAI 6/27 12:00 6/29 09:00 Osaka

2020 / 7

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2657 SHANGHAI 7/4 12:00 7/6 9:00 Kobe
2659 SHANGHAI 7/11 12:00 7/13 9:00 Osaka
2661 SHANGHAI 7/18 12:00 7/20 9:00 Kobe
2663 SHANGHAI 7/25 12:00 7/27 9:00 Osaka

2020 / 8

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2665 SHANGHAI 8/1 12:00 8/3 9:00 Kobe
2667 SHANGHAI 8/8 12:00 8/10 9:00 Osaka
2669 SHANGHAI 8/15 12:00 8/17 9:00 Kobe
2671 SHANGHAI 8/22 12:00 8/24 9:00 Osaka
2673 SHANGHAI 8/29 12:00 8/31 9:00 Kobe

2020 / 9

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2675 SHANGHAI 9/5 12:00 9/7 9:00 Osaka
2677 SHANGHAI 9/12 12:00 9/14 9:00 Kobe
2679 SHANGHAI 9/19 12:00 9/21 9:00 Osaka
2681 SHANGHAI 9/26 12:00 9/28 9:00 Kobe

2020 / 10

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2683 SHANGHAI 10/3 12:00 10/5 9:00 Osaka
2685 SHANGHAI 10/10 12:00 10/12 9:00 Kobe
2687 SHANGHAI 10/17 12:00 10/19 9:00 Osaka
2689 SHANGHAI 10/24 12:00 10/26 9:00 Kobe
2691 SHANGHAI 10/31 12:00 11/2 9:00 Osaka

2020 / 11

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2693 SHANGHAI 11/7 12:00 11/9 9:00 Kobe
2695 SHANGHAI 11/14 12:00 11/16 9:00 Osaka
2697 SHANGHAI 11/21 12:00 11/23 9:00 Kobe
2699 SHANGHAI 11/28 12:00 11/30 9:00 Osaka

2020 / 12

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2701 SHANGHAI 12/5 12:00 12/7 9:00 Kobe
2703 SHANGHAI 12/12 12:00 12/14 9:00 Osaka
2705 SHANGHAI 12/19 12:00 12/21 9:00 Kobe
2707 SHANGHAI 12/26 12:00 12/28 9:00 Osaka