Route Map & Timetable

Route Map

Timetable

  • Kobe / Osaka → Shanghai
  • Shanghai → Kobe / Osaka

2021 / 2

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2720 Kobe 2/23 11:00 2/25 15:00

2021 / 3

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2722 Osaka 3/2 11:00 3/4 09:00
2724 Kobe 3/9 11:00 3/11 14:00
2726 Osaka 3/16 11:00 3/18 08:00
2728 Kobe 3/23 11:00 3/25 12:30
2730 Osaka 3/30 11:00 4/1 08:30

2021 / 4

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2732 Kobe 4/6 11:00 4/8 13:00
2734 Osaka 4/13 11:00 4/15 08:00
2736 Kobe 4/20 11:00 4/22 10:30
2738 Osaka 4/27 11:00 4/29 16:00

2021 / 5

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2740 Kobe 5/4 11:00 5/6 11:30
2742 Osaka 5/11 11:00 5/13 16:00
2744 Kobe 5/18 11:00 5/20 08:30
2746 Osaka 5/25 11:00 5/27 15:00

2021 / 6

VOY No. DEP from Japan ARR in Shanghai
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time
2748 Kobe 6/1 11:00 6/3 09:00
2750 Osaka 6/8 11:00 6/10 15:00
2752 Kobe 6/15 11:00 6/17 10:30
2754 Osaka 6/22 11:00 6/24 14:00
2756 Kobe 6/29 11:00 7/1 09:00

2021 / 2

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2721 SHANGHAI 2/27 12:00 3/1 09:00 Osaka

2021 / 3

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2723 SHANGHAI 3/6 12:00 3/8 09:00 Kobe
2725 SHANGHAI 3/13 12:00 3/15 09:00 Osaka
2727 SHANGHAI 3/20 12:00 3/22 09:00 Kobe
2729 SHANGHAI 3/27 12:00 3/29 09:00 Osaka

2021 / 4

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2731 SHANGHAI 4/3 12:00 4/5 09:00 Kobe
2733 SHANGHAI 4/10 12:00 4/12 09:00 Osaka
2735 SHANGHAI 4/17 12:00 4/19 09:00 Kobe
2737 SHANGHAI 4/24 12:00 4/26 09:00 Osaka

2021 / 5

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2739 SHANGHAI 5/1 12:00 5/3 09:00 Kobe
2741 SHANGHAI 5/8 12:00 5/10 09:00 Osaka
2743 SHANGHAI 5/15 12:00 5/17 09:00 Kobe
2745 SHANGHAI 5/22 12:00 5/24 09:00 Osaka
2747 SHANGHAI 5/29 12:00 5/31 09:00 Kobe

2021 / 6

VOY No. DEP from Shanghai ARR in Japan
DEP Port DEP Date DEP Time ARR Date ARR Time ARR Port
2749 SHANGHAI 6/5 12:00 6/7 09:00 Osaka
2751 SHANGHAI 6/12 12:00 6/14 09:00 Kobe
2753 SHANGHAI 6/19 12:00 6/21 09:00 Osaka
2755 SHANGHAI 6/26 12:00 6/28 09:00 Kobe